Šilumos paskirstymo metodai

Į pastatą patiektos šilumos energijos kiekis apskaitomas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu ir paskirstomas kiekvienam daugiabučio gyventojui pagal vieną iš Komisijos patvirtintų ar su Komisija suderintų metodų.

 

Šilumos paskirstymo metodas – Komisijos patvirtintos arba vartotojų parengtos ir su Komisija suderintos taisyklės, apibrėžiančios, kokiu būdu turi būti paskirstoma šilumos energija pastate. Kadangi tas pats įvadiniu apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos energijos kiekis gali būti paskirstomas skirtingai, labai svarbu, kad taikomas šilumos paskirstymo metodas kuo tiksliau atitiktų namo šilumos, karšto vandens tiekimo ir apskaitos sistemą, nes tik tuomet bus tiksliai nustatomas suvartotos šilumos butuose ir kitose patalpose kiekis.

 

 

Kiekviename metode nurodyta šilumos energijos paskirstymo tvarka priklauso nuo:

  •  namo šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumų;
  • šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietos.

Šilumos paskirstymo metodas (pasirenkant vieną iš 10 patvirtintų) pasirenkamas daugiabučio butų (patalpų) savininkų susirinkime. Sprendimas priimamas savininkų balsų dauguma (50 proc. + 1 balsas).
Paskirstymo metodas privalo būti taikomas ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus, daugiabučio gyventojams sutarus. Jūs ar Jūsų atstovas apie šilumos paskirstymo metodo pasirinkimą / pakeitimą turite informuoti šilumos tiekėją.
Jeigu šilumos tiekimo sistema pastate yra netipinė ir netinka nė vienas iš Komisijos rekomenduojamų metodų, Jūs turite teisę parengti individualų savo namo šildymo sistemos ypatumus atitinkantį metodą ir teikti jį derinti Komisijai.  
Daugiau informacijos apie tai skaitykite čia.