Karšto vandens apskaitos prietaisai

Karštas vanduo butuose matuojamas karšto vandens apskaitos prietaisais. Karšto vandens apskaitos prietaisas parodo, kiek m3 (kubinių metrų) karšto vandens vartotojas sunaudojo per atsiskaitomąjį laikotarpį.
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų duomenys naudojami:

  • atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį;
  • šilumos kiekiui, suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti gyvenamojo namo gyventojams.


Taigi Jūs privalote teikti duomenis apie savo bute suvartotą karštą vandenį tiekėjui, išskyrus atvejus, kai Jūsų daugiabutyje yra įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema. Karšto vandens apskaitos atsiskaitomuosius prietaisus įrengia ir prižiūri karšto vandens tiekėjas (Daugiau informacijos apie karšto vandens tiekimo būdus galite rasti čia. Karšto vandens tiekėjas privalo įrengti karšto vandens atsiskaitomuosius prietaisus tiekimo–vartojimo riboje (tiekimo-vartojimo riba – šilumnešio vamzdynų vieta, iki kurios tiekėjas pristato šilumą vartotojui). Jūsų pareiga – leisti (sudaryti sąlygas) karšto vandens tiekėjui įrengti karšto vandens atsiskaitomuosius prietaisus ir juos prižiūrėti. Jeigu Jūs atsisakysite įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą, kuris buvo Jus informavęs apie savo atvykimą ir tinkamai įforminęs Jūsų atsisakymą įsileisti, tai suvartojamas šilumos ir karšto vandens kiekis gali būti nustatytas pagal tuo tikslu patvirtintus normatyvus.