Šilumos energijos gamyba

Centralizuotas šilumos tiekimas vartotojams prasideda nuo šilumos gamybos, kai įrenginiuose (t. y. katiluose) deginamas įvairus kuras ir taip gaminamas termofikacinis vanduo.
Šiuo metu didžioji dalis centralizuotai tiekiamos šilumos (Lietuvos miestuose apie 75 proc. gyvenamųjų namų ploto šildoma centralizuotai) pagaminama naudojant gamtines dujas. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta, kad centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš AEI, dalis šilumos energijos balanse turi padidėti ne mažiau kaip iki 60 proc. Todėl šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos bus keičiamos biomase, kuri yra gaunama iš medienos (malkų, skiedrų, pjuvenų, briketų, miško ruošos ir medienos perdirbimo gamybos atliekų), šiaudų, biodujų, sąvartynų dujų ir kt. ir yra viena iš perspektyviausių atsinaujinančių energijos šaltinių.

Didžiausia ir plačiausiai naudojama energijos išteklių rūšis – įvairių rūšių medienos kuras. Lietuvoje biokuro rinka yra viena labiausiai besivystančių ūkio šakų, su kuria siejama šalies energetikos ateitis – energetinės nepriklausomybės užtikrinimas. Komisija rengia ir savo internetinėje svetainėje skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitas.

Vienas efektyviausių šilumos energijos gamybos būdų – kogeneracija. Kogeneracinėse elektrinėse gaminama ne tik elektros energija, bet panaudojama ir elektros gamybos metu susidaranti šilumos energija. Kogeneracinės jėgainės leidžia reikalingą energijos kiekį pagaminti naudojant iki 40 proc. mažiau kuro.

Šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūra, proc., 2010–2014 m.

Šilumos gamyba veikia konkurencijos sąlygomis. Siekdama užtikrinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų, Komisija patvirtino Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, privalomą visiems asmenims, besiverčiantiems šilumos gamybos veikla.