Iš ko susideda šilumos kaina?


Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje taikomas bazinių kainų kainodaros principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienai CŠT įmonei nustatomos ilgalaikės (3–5 metams) šiluminės energijos kainos. Šios kainos kasmet perskaičiuojamos, jei kinta parduotos šilumos kiekis, infliacija, keičiasi kuro struktūra ir kiti faktoriai. Šis principas naudingas tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, kadangi įmonės skatinamos dirbti efektyviau ir mažinti savo sąnaudas, o tai leidžia sutaupyti lėšas nustatytos bazinės kainos galiojimo laikotarpiu.  Šilumos bazinė kaina susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Pastovioji ir kintamoji perskaičiuojamos kartą per metus, o kas mėnesį vartotojams taikoma šilumos kaina koreguojama atsižvelgiant į įsigyto kuro kainas. Pastoviąsias sąnaudas sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, pelnas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos. Pastoviąsias sąnaudas įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Šias sąnaudas Komisija kontroliuoja ir prižiūri, kad į šilumos kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos. Kintamosios sąnaudos – tai kuras šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma, elektros energija ir termofikacinio vandens paruošimas. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Kuro sąnaudos sudaro nuo 40 iki 80 proc. visos šilumos kainos. Kuro kainos nėra Komisijos reguliuojamos.

Šilumos bazinė kaina susideda iš:

Taigi galutinei šilumos kainai, kurią Jūs mokate, įtaką daro šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir šilumos pardavimo kainos (mažmeninio aptarnavimo kaina) dedamųjų dydis. Šilumos bazinę kainą pagal galiojančias metodikas apskaičiuoja ir nustato Komisija.

Pagal mokėjimo formą šilumos kaina gali būti vienanarė arba dvinarė. Pasirinkę vienanarę – mokėsite už sunaudotą per mėnesį šilumos kiekį, t. y. žiemą mokėsite daugiau, vasarą – mažiau. Jei pasirinksite dvinarę – mokėsite pastovų mokestį už galią ir už sunaudotą šiluminę energiją, t. y. bus mažesni skirtumai tarp šildymo ir nešildymo sezonais už šilumą mokėtinų sumų.

Šilumos kaina nustatoma vienoda visai šilumos tiekėjo aptarnaujamai teritorijai. 

Komisija savo interneto svetainėje kiekvieną mėnesį reguliariai skelbia šilumos kainų statistiką Lietuvoje. Jūsų patogumui sukurtas interaktyvus Šilumos kainų žemėlapis, kuriame pateikiamos ne tik šilumos kainos pagal atskiras savivaldybes ir šilumos tiekėjus, bet ir informacija apie šilumos supirkimą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos tiekėjų rodikliai ir kt. Galite peržiūrėti ankstesnių laikotarpių šilumos kainas, matyti pokytį.