Iš ko susideda karšto vandens kaina?

Karšto vandens kaina susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Pastoviosios dalies sąnaudas sudaro materialinės sąnaudos (karštam vandeniui ruošti ir parduoti sunaudotos žaliavos, medžiagos, atsarginės dalys), draudimo įmokų sąnaudos, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudos ir kt. Šias sąnaudas Komisija kontroliuoja ir prižiūri, kad į karšto vandens kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos. Kintamąją karšto vandens kainos dedamąją sudaro geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, sąnaudos, šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, sąnaudos.

Karšto vandens kainos kintamojo dedamoji susideda iš šalto vandens sąnaudų ir šilumos, sunaudotos jam pašildyti, sąnaudų.

 

Karšto vandens tiekimo ir šilumos tiekimo veiklos yra atskiros, jų sąnaudos yra griežtai atskirtos. Karšto vandens kainą pagal galiojančias metodikas ir atsižvelgusi į karšto vandens tiekėjo pateiktą projektą apskaičiuoja ir nustato Komisija.