Elektros energijos skirstymas

Elektros perdavimo linijos elektrą iš elektrinių dideliais atstumais perduoda skirstomiesiems tinklams. Elektros linijos  sujungiamos elektros pastotėse, kuriose yra aukštesnės ir žemesnės įtampos skirstyklos, jas tarpusavyje jungia transformatoriai. Pastočių transformatoriuose įtampa pažeminama iki skirstomųjų tinklų įtampos. Skirstomieji tinklai būna vidutinės įtampos – nuo 6 kV iki 110 kV (Lietuvoje 6–35 kV) ir žemos įtampos – nuo 230 V iki 660 V (Lietuvoje – 400 V). Skirstomieji tinklai yra bendro naudojimo, kai prie jų jungiami aptarnaujamos teritorijos vartotojai, ir stambių įmonių, kai prie jų jungiami tik tos įmonės elektros vartotojai.

 

Skirstymo funkciją vidutinės ir žemos įtampos tinklais atlieka Energijos skirstymo operatorius ESO (ankstesnė bendrovė – AB LESTO). Labai nedidelėse teritorijose skirstymo veiklą vykdo ir šios įmonės:
AB Achema, AB Akmenės cementas, AB Lifosa, UAB Dirbtinis pluoštas, UAB E tinklas.


Elektros energijos skirstymo paslaugos kainas reguliuoja Komisija, nustatydama šių paslaugų kainų viršutines ribas. Elektros skirstymo paslaugos kainas ir tarifus nustato operatorius, o Komisija, patikrinusi jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, jas skelbia savo svetainėje www.regula.lt. Elektros skirstymo veikla yra licencijuojama.