Elektros energijos perdavimas

Elektros perdavimas yra tarpinė grandis tarp elektros gamybos ir skirstymo vartotojams. Perdavimo tinklų įtampa būna aukšta (nuo 60 kV iki 230 kV) ar labai aukšta (nuo 330 kV iki 1 150 kV). Elektros perdavimo tinklus sudaro elektros perdavimo linijos su pastotėmis. Elektros linijos sujungiamos elektros pastotėse, kuriose yra aukštesnės ir žemesnės įtampos skirstyklos, bei jas jungiantys transformatoriai. Pastočių transformatoriuose įtampa pažeminama iki skirstomųjų tinklų įtampos. Elektros perdavimo linijos daugiausia yra oro, jos gali būti viengrandės ir dvigrandės. Dvigrandės linijos yra tokios, kai ant vienos atramos sukabinamos dvi atskiros linijos.


Perdavimo funkciją Lietuvoje atlieka perdavimo sistemos operatorius AB Litgrid. Operatorius yra nacionaliniu mastu elektros perdavimo aukštos įtampos tinklais įmonė, palaikanti stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdanti elektros energijos srautus ir sudaranti sąlygas konkurencijai laisvoje elektros rinkoje, atsakanti už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.

Jeigu Lietuvoje trūksta elektros, operatorius nurodo gamintojams padidinti gamybą ir atvirkščiai, jei elektros yra per daug, nurodo sumažinti gamybą. Jei elektros sistemoje elektros trūksta, operatorius perka elektros energiją ir parduoda, jei jos yra per daug. Šis elektros energijos kiekis vadinamas reguliavimo elektros energija.

Elektros perdavimo paslaugos kainas reguliuoja Komisija, nustatydama šių paslaugų kainų viršutines ribas. Elektros perdavimo paslaugos kainas ir tarifus nustato operatorius, o Komisija, patikrinusi jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, jas skelbia savo svetainėje www.regula.lt.

Elektros perdavimo veikla yra licencijuojama.